Rolnicy alarmują – Za dużo borów na Mazowszu

Rolnicy alarmują - Za dużo borów na Mazowszu

W ciągu kilku ostatnich lat w województwie mazowieckim w sposób niekontrolowany wzrosła populacja bobra. Rolnicy informują o zajmowaniu nowych terenów przez te zwierzęta oraz niszczeniu upraw, sadów, zadrzewień, grobli stawowych i dróg przyczyniając się znacząco do zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Mazowiecka Izba Rolnicza apeluje do rolników, aby rolnicy przekazywali informację do gmin o wyrządzonych w ich uprawach szkodach przez bobry. Dzięki takim zgłoszeniom, gminy mogą wystąpić z wnioskiem o dokonanie odstrzału redukcyjnego bobrów.

Zdaniem samorządu rolniczego, redukcja stanu bobrów pozwoli na skuteczne zmniejszanie szkód wyrządzonych przez bobry w uprawach i płodach rolnych oraz wpłynie na łagodzenie konfliktów społecznych wywołanych funkcjonowaniem tego gatunku, podlegającego częściowej ochronie prawnej.

Źródło: MIR