Resrot rolnictwa zapowiada dalsze prowadzenie państwowego skupu półtusz

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera z udziałem przedstawicieli organizacji i związków rolniczych. Dyskutowano o aktualnych problemach rolnictwa. Minister poinformował, że zwrócił się o kolejne środki na dalsze prowadzenie państwowego skupu półtusz. Ostre słowa padły też w kierunku mediów. N

W konferencji uczestniczyli: Bożena Garbacz – p.o. przewodniczącego Związku Zawodowy Rolnictwa “Samoobrona”, Władysław Serafin – prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Marian Sikora – przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Roman Wierzbicki – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Katarzyna Boczek – dyrektor Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szef resortu rolnictwa Andrzej Lepper krótko omówił kilka najważniejszych kwestii. Podkreślił nierzetelne informowanie, przez niektóre media, o działaniach podejmowanych w resorcie rolnictwa. Odniósł się do dzisiejszej publikacji, w której podano nieprawdziwe informacje o kosztach niezbędnego remontu budynku resortu. Zwrócił uwagę na sposób informowania, który w żaden sposób nie odpowiada prawdzie, bowiem koszt tego remontu wynosi niespełna 2 mln zł, a do opinii publicznej przekazano informację, że koszt ten wynosi ponad 20,5 mln zł.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper podkreślił rolę i znaczenie stałej, bezpośredniej współpracy z przedstawicielami organizacji i związków rolniczych. Podkreślił wspólne stanowisko chociażby w kwestii biopaliw, w którym podnosi się problem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie akcyzy. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele środowisk rolniczych zwracali uwagę na fakt, że rozporządzenie to w praktyce zablokowało rozwój produkcji biopaliw w Polsce. Podkreślali także bardzo dobrze prowadzony dialog pomiędzy resortem rolnictwa, a organizacjami i związkami rolniczymi. Z uznaniem wyrażali się o systematycznych spotkaniach i konsultacjach, dzięki, którym wypracowywane są stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpośrednio rolników.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że zwrócił się o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej przewidzianej w ustawie budżetowej na rok 2007 (w poz. 61. rezerw celowych) kolejnych pieniędzy, w wysokości 180 mln zł, na dalsze prowadzenie działań przez Agencję Rezerw Materiałowych w celu zwiększenia rezerw zapasów gospodarczych mięsa wieprzowego.

opr. MS