Resort rolnictwa podsumował swoje działania

Wczoraj w ministerstwie odbyła się ostatnia konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza. Zostały na niej przedstawione działania resortu rolnictwa w ciągu minionych dwóch latach.

Podsumowując dwa lata rządów koalicyjnych minister W. Mojzesowicz stwierdził, że zostały w tym czasie zrealizowane trzy podstawowe cele programowe:
– został utrzymany system ubezpieczenia społecznego rolników.
– została wprowadzona w życie ustawa o biopaliwach.
– został zwiększony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym z dotychczasowych 55 gr do wysokości 85 gr.

Szef resortu rolnictwa poinformował także ośrodkach przeznaczonych na dofinansowanie szkół rolniczych. Na ten cel w 2007 roku przeznaczona została kwota 35.000 tys. zł. Z tej sumy 8.011.407 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla 10 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe środki trafią do szkół rolniczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Planowane jest zawarcie 297 umów (po ok. 100 tys. zł każda) na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych niezbędnych do kształcenia praktycznego w szkołach rolniczych. Umowy zawierane są pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 101 jednostkami samorządu terytorialnego (w większości powiatami).

Minister poinformował również, że na ten rok zwiększone zostały środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Do budżetów wojewodów skierowano dodatkowe środki z rezerw celowych w wysokości 91 mln zł. W taki sam sposób zwiększono środki na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o 16 mln zł, przy czym w pierwotnej wysokości, w budżetach wojewodów było na ten cel przeznaczone zaledwie 2,8 mln zł.

Szef resortu rolnictwa podkreślił wagę działań podejmowanych na arenie międzynarodowej, szczególnie w zakresie zwiększenia kwot mlecznych i stabilizacji rynku trzody chlewnej. Minister W. Mojzesowicz poinformował o rezultatach swoich rozmów prowadzonych z komisarz Fischer Boel na te właśnie tematy. Zwrócił uwagę że wprowadzone dopłaty do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych nie rozwiążą problemów tego rynku. Podkreślił jednak, że jest szansa na wprowadzenie drugiego mechanizmu, czyli dopłat do eksportu na rynki trzecie. Minister stwierdził również, że istnieje konieczność jednorazowej interwencji na rynku trzody chlewnej w Polsce. Według ministra interwencja ta spowodowałaby ustabilizowanie rynku, a skupione mięso wieprzowe mogłoby zostać wykorzystane w lipcu i sierpni, w miesiącach, w których spodziewany jest jego niedobór.

Uczestniczący w konferencji sekretarz stanu Henryk Kowalczyk odniósł się do sytuacji związanej z kolejkami pod oddziałami ARiMR w związku z uruchomieniem, w dniu 9 listopada br. przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. Podjęta została decyzja, że jedna osoba, jednego dnia może złożyć tylko jeden wniosek. Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że wszystkie złożone wnioski zostaną zarejestrowane. Przypomniał, że unijna zasada n+2, która umożliwia wydatkowanie środków z trzech kolejnych lat, pozwoli na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Sekretarz stanu zwrócił również uwagę na fakt, ze środków przeznaczonych na działanie dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych jest znacznie więcej niż było na wiosnę tego roku.

O ostatnich wydarzeniach dotyczących handlu z Federacją Rosyjską poinformował dziennikarzy podsekretarz stanu Marek Chrapek. W dniu wczorajszym polscy eksperci prowadzili rozmowy w Brukseli, a dziś wraz z ekspertami unijnymi, w Moskwie. Minister Marek Chrapek dodał, że sprawa ewentualnego audytu rosyjskich ekspertów, przy udziale ekspertów unijnych, dotyczyć będzie tylko tych zakładów, które aktualnie eksportują do Federacji Rosyjskiej.

Podsekretarz stanu powiedział także o wystąpieniu do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie ze środków unijnych programu zwalczania choroby Aujeszkeyego na terytorium naszego kraju. Na ten cel, na rok 2008, Polsce została wstępnie przyznana kwota w wysokości 5 mln euro.

Uczestniczący w konferencji prasowej sekretarz stanu Marek Bogucki poinformował, że został wystosowany do KE wniosek o zgodę na odstąpienie od ewentualnych opłat wyrównawczych związanych z ewentualnym przekroczeniem limitów, ponieważ zbliżamy się do granicy poziomu wykorzystania dostępnej nam kwoty mlecznej, Na zakończenie minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz podziękował za dotychczasową współpracę dziennikarzom, którzy rzetelnie informowali rolników o najważniejszych działaniach podejmowanych przez resort. Zapewnił także, że swojemu następcy przedstawi najpilniejsze sprawy do rozwiązania w zakresie rolnictwa.

źródło: ministerstwo rolnictwa

N