Resort rolnictwa informuje

Rozpowszechniana informacja dotycząca otrzymania przez Polskę znacznie niższych środków finansowych z budżetu UE niż kwota wnioskowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie strat dla sektora wieprzowiny z tytułu ograniczeń wprowadzonych w związku z ASF jest w pełni nieuzasadniona i wynika z braku wiedzy na ten temat.

Przede wszystkim resort rolnictwa zabiegał o wsparcie finansowe na pokrycie strat w sektorze wieprzowiny z dwóch niezależnych działań, które wynikają z różnych podstaw prawnych i dotyczą odrębnych części budżetu UE.

Niezależnie od wniosku skierowanego 3 listopada 2016 r. do Komisji Europejskiej prowadzone były prace nad wdrożeniem pomocy dostosowawczej przewidzianej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Rozporządzenie to wchodzi w skład pakietu pomocy dla rolnictwa zaproponowanego przez Komisję Europejską w lipcu 2016 r. Polska otrzymała w ramach tego pakietu kwotę 98 689 872,6 PLN czyli około 23,4 mln euro. Przeważająca część tych środków została przeznaczona na wsparcie w sektorze wieprzowiny. W ramach tej pomocy wdrażane są obecnie trzy mechanizmy wsparcia dla producentów świń dotyczące refundacji kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych, refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych pozwalające na zmianę profilu produkcji oraz mechanizm rekompensat finansowych z tytułu niższych cen sprzedaży świń w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi z tytułu ASF. W związku z tym w trakcie procedowania tego wniosku do Komisji Europejskiej Polska potwierdziła ostateczną liczbę świń, które po wdrożeniu pomocy dostosowawczej mogą być jeszcze objęte pomocą z tytułu poniesionych strat, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie kwoty środków finansowych w stosunku do kwoty wyjściowej.

Ponadto należy mieć na uwadze również to, że nadal trwają uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie jednego z proponowanych we wniosku mechanizmów pomocy dotyczącego rekompensat z tytułu sanitarnego zakazu utrzymania świń w gospodarstwach znajdujących się w strefach objętych restrykcjami.

W prowadzonych pracach związanych ze wsparciem sektora wieprzowiny, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierował się w szczególności racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych, tj. w pierwszej kolejności wykorzystaniem środków z budżetu unijnego w ramach przyznanej Polsce pomocy dostosowawczej, w drugiej natomiast wykorzystaniem środków objętych wnioskiem do Komisji, które zgodnie z przepisami, na podstawie których te środki są uruchamiane mogą stanowić wyłącznie 50% wydatków ponoszonych na dane działanie pomocowe. Pozostałe 50% wydatków musi być finansowane z budżetu krajowego.

Podjęte dotychczas działania pozwalają na zabezpieczenie potrzeb wynikających z udzielenia rekompensat dla rolników, którzy na obszarach objętych restrykcjami weterynaryjnymi z tytułu ASF ponieśli realne straty finansowe.

Źródło: MR i RW