Regionalizacja jest konieczna

W ocenie Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej (Podkarpacka izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Lubelska Izba Rolnicza i Izba Rolnicza w Opolu) konieczne jest wprowadzenie  regionalizacji polityki rolnej.

Dlatego izby te zamierzają wystąpić do ministra rolnictwa o uwzględnienie podczas średniookresowego PROW na lata 2014 – 2020 następujących postulatów wynikających ze specyfiki gospodarstw Polski południowo – wschodniej: regionalizację PROW, uproszczenie zasad zazielenienia, zmianę zasad płatności z I Filaru WPR w latach 2015 – 2020 związanych z produkcją w zakresie dotyczącym bydła, tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie województw Polski południowo – wschodniej rolnikom posiadającym co najmniej 1 sztukę bydła.

Wniosek dotyczy również uproszenia  zasad przyznawania dotacji działania 128 PROW („modernizacja”) oraz zapewnienie realnego rozwoju gospodarstw drobnotowarowych.

Źródło: PIR