Refundacja składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników. Na jakich warunkach?

Będąc niepełnosprawnym rolnikiem albo rolnikiem zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i chcąc uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację składek KRUS, należy spełniać kilka warunków.

Przede wszystkim należycpodlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (własne i/lub domownika), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji.

Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

– ukończyła 16 lat,

– pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

– stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Ponadto należy opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni) składki na ubezpieczenia społeczne (składki wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe);

Naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonujesz zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Refundacji składek podlegają składki obowiązkowe oraz dobrowolne – czyli takie, które są opłacane na wniosek rolnika. Refundacji nie podlega składka zdrowotna oraz z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Kolejny warunek to brak zaległości wobec PFRON-u na więcej niż 100 zł. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek.

PFRON refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku . Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności