Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przyjęty przez Rząd, na posiedzeniu 6.01.09 projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zakłada m.in. dokonanie przesunięć środków przewidzianych na poszczególne działania a także zmiany kryteriów przyznawania wsparcia np. z działania “Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Projektowane zmiany muszą być jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

<br.Projektowane zmiany przewidują m.in.: modyfikację niektórych kryteriów dostępu do pomocy w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" oraz "Renty strukturalne". Zmiany te mają na celu ułatwienie uzyskania pomocy rolnikom gospodarującym w województwach o niskiej średniej powierzchni gospodarstwa oraz ułatwienie transferu ziemi następcom deklarującym uzupełnienie wykształcenia, preferowanie inwestycji podejmowanych przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", rozszerzenie listy krajowych systemów jakości żywności w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" oraz "Działania informacyjne i promocyjne", dzięki czemu wsparciem zostaną objęci rolnicy prowadzący produkcję w ramach systemu "Jakość Tradycja", ograniczenie możliwości zmiany zobowiązań rolno-środowiskowych. Zmiana ta jest niezbędna z uwagi na potrzebę kontroli budżetu programu rolno-środowiskowego.

Ponadto proponowane są zmiany finansowe PROW 2007-2013 polegające na zwiększeniu budżetu działania “Renty strukturalne” oraz “Wsparcie gospodarstw niskotowarowych” (odpowiednio o 362 mln euro i 150 mln euro) tak, aby zapewnione były środki na realizację zobowiązań podjętych dotychczas, także w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006. Budżet Programu musi zapewniać możliwość dokonywania wypłat także w roku 2014, gdy prawdopodobnie nie będą jeszcze dostępne środki z kolejnego okresu programowania. W związku w z tym ograniczenie budżetu objęło działania: “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” oraz “Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

<br.W ślad za przesunięciami w budżecie PROW 2007-2013 dokonane zostaną korekty wartości wskaźników monitorowania.

Wszystkie zmiany PROW 2007 – 2013 zostały wcześniej zaakceptowane przez Komitet Monitorujący. Wprowadzenie tych zmian w życie wymaga następnie uzgodnienia na poziomie Unii Europejskiej.

Wrp.pl za ARiMR