Przywracanie różnorodności ryb w Zatoce Puckiej

Przywrócenie różnorodności gatunków ryb, zbliżone do warunków sprzed 30 lat – to jedno z głównych założeń wartego 8,5 mln zł projektu Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej”. Odbudowa tych elementów Zatoki Puckiej podniesie atrakcyjność regionu dla turystów i wędkarzy oraz pozwoli miejscowym rybakom utrzymać działalność gospodarczą.”

Realizacja – współfinansowanego przez Unię Europejską projektu – możliwa będzie dzięki działaniom podjętym przez Wojewodę Pomorskiego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Elementem niezbędnym do ubiegania się o unijne dofinansowanie było posiadanie wkładu własnego. Pieniądze na ten cel przekazało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Finansowe wsparcie projektu przez PGNiG możliwe było dzięki listowi intencyjnemu, który w październiku 2008 roku z wojewodą pomorskim Romanem Zaborowskim podpisali przedstawiciele spółki. Dokument parafowano przy okazji wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podziemnego magazynu gazu w Kosakowie. PGNiG zobowiązał się wówczas do uczestnictwa w rekultywacji i rewitalizacji Zatoki Puckiej. Zadeklarowane uczestnictwo inwestora opiewa na kwotę 1200 tys. zł, z czego 424370 zł zasili wspomniany projekt.
Autorami dokumentu Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej” są Związek Międzygminny Zatoki Puckiej we Władysławowie, Morski Instytut Rybacki w Gdyni oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Koszt realizacji jego założeń oszacowano na 8,5 mln złotych. Unijne dofinansowanie wyniesie 85 proc. tej kwoty Pozostałe środki przekażą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PGNiG. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje dyrektor RDOŚ w Gdańsku Hanna Dzikowska, w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.
Projekt zakłada nasadzenie trzciny pospolitej oraz trawy morskiej w rejonach zdegradowanych. Planowane jest również odblokowanie nisz ekologicznych zajętych przez dominujące gatunki ryb poprzez zarybienie rodzimymi populacjami drapieżników. Przewidywany czas trwania projektu wynosi cztery lata. Obecnie przeprowadzane są już pierwsze przetargi.”