Przyjęli, teraz sprawdzają

Przez najbliższe dni biura powiatowe ARiMR sprawdzą kompletność ponad 1,418 mln złożonych wniosków o płatności bezpośrednie za 2008 r. . Producenci, którzy złożyli wnioski niekompletne, zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Pracownicy biur powiatowych sprawdzają, czy wszystkie pola i rubryki w formularzach zostały właściwie wypełnione oraz czy wraz z wnioskiem rolnik złożył wymagane dokumenty i oświadczenia.

Ostateczny termin składania wniosków z sankcjami finansowymi (dla tych rolników, którzy nie zdążyli w podstawowym terminie do 15 maja) minął 9 czerwca br. Od 16 maja do 9 czerwca biura powiatowe przyjęły ponad 80 tys. wniosków o przyznanie płatności na 2008 r. Część rolników ze względu na wystąpienie siły wyższej składała wnioski o dopłaty po upływie podstawowego terminu. Takim producentom Agencja nie naliczy sankcji za spóźnienie.

Wnioski, które pozytywnie przejdą kontrolę kompletności, będą poddane kontroli administracyjnej. W ramach tej kontroli sprawdza się w szczególności z bazami referencyjnymi, czy powierzchnia zadeklarowana, do której rolnik ubiega się o płatność jest zgodna z faktyczną powierzchnią jego gospodarstwa.

Latem w wylosowanych gospodarstwach przeprowadzane będą kontrole na miejscu. Kontrolerzy sprawdzą, czy podane we wniosku dane dotyczące działek rolnych są zgodne ze stanem rzeczywistym. Kontrola na miejscu wykonywana jest dwoma metodami: metodą inspekcji terenowej i metodą FOTO. Takimi kontrolami planuje się objąć w tym roku około 109 tys. gospodarstw. W około 85 tys. gospodarstw kontrolerzy przeprowadzą inspekcje terenowe. W blisko 24 tys. gospodarstw zastosowana zostanie metoda FOTO.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu wywiadu terenowego i pomiarów terenowych, w odniesieniu do co najmniej 50% ogólnej liczby działek rolnych zadeklarowanych przez rolnika we wniosku. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli różnic pomiędzy powierzchnią deklarowaną i stwierdzoną działki rolnej, wówczas w zależności od wartości stwierdzonej różnicy, zakres kontroli jest rozszerzany na wszystkie działki rolne zadeklarowane we wniosku w ramach danej grupy płatności lub na wszystkie działki rolne zadeklarowane przez rolnika we wniosku.

Kontrola metodą FOTO jest przeprowadzana na terenie specjalnie wyznaczonych obszarów kontroli. Kontroli metodą FOTO poddane są gospodarstwa, w których wszystkie działki rolne położone są na wskazanym obszarze kontroli. Kontrola ta jest przeprowadzana na podstawie ortofotomapy (odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zdjęć satelitarnych) i wywiadu terenowego w odniesieniu do 100% działek rolnych. Pomiar powierzchni działek rolnych jest wykonywany na podstawie cyfrowej ortofotomapy, natomiast identyfikacja upraw oraz sprawdzenie przestrzegania minimalnych wymagań dobrej kultury rolnej wykonywane jest bezpośrednio w terenie.

W 2007 r. kontrole na miejscu zrealizowano w ponad 103 tys. gospodarstw. Najwięcej takich kontroli zostało przeprowadzonych w województwach mazowieckim i świętokrzyskim, a najmniej w województwach opolskim, lubuskim i pomorskim. Liczba kontroli zrealizowanych w poszczególnych województwach zależała od liczby złożonych tam wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przyjętego przez ARiMR poziomu kontroli. Analiza wyników ubiegłorocznych kontroli wykazała, że około 15% kontrolowanych rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do kontroli, zawyżało deklarowane powierzchnie o więcej niż 3% w stosunku do stwierdzonej powierzchni działek. Nieprzestrzeganie norm dobrej kultury rolnej kontrolerzy stwierdzili w około 4% kontrolowanych gospodarstw.

W październiku ARiMR przystąpi do naliczania rolnikom płatności bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpocznie wypłacanie tych dopłat od 1 grudnia br. i powinna je zrealizować do 30 czerwca 2009 r.

MS, Wrp.pl