Przekroczyłeś limit kwotowy – złóż wniosek o rozłożenie kary na raty!

Już od 13. sierpnia można składać w ARR wnioski o rozłożenie na raty kar za przekroczenie limitu kwot mlecznych w minionym sezonie. Warto się spieszyć, jeśli chcą Państwo zdążyć przed upływem terminu płatności pierwszej raty.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że już od czwartku, 13. sierpnia do 11. września można składać wnioski o udzielenie pomocy de minimis dla producentów mleka w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Do ww. wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • oświadczenie o niezaleganiu:

    a) z płatnościami podatków,

    b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

Producenci mleka, którzy chcą skorzystać z ww. pomocy powinni jak najszybciej dostarczyć stosowny wniosek do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, co umożliwi wydanie decyzji o udzieleniu pomocy przed upływem terminu płatności pierwszej raty należnej opłaty.
Renata Struzik, źródło: MRiRW