Prywatne przechowywanie wieprzowiny już z dopłatą

Komisja Europejska opublikowała już rozporządzenie wykonawcze, wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat. Przedsiębiorcy mogą więc już składać wnioski o zawarcie umowy na to wsparcie.

Z dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,
  2. zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,
  3. są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR.

W ramach mechanizmu wsparcia można przechowywać tusze/półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 90, 120 lub 150 dni.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:

  1. rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),
  2. złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,
  3. złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.  

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 01 – 207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”. Wnioski można składać już od 4.stycznia 2016 roku, przy czym należy pamiętać, że za datę jego złożenia uznaje się dzień, w którym zostanie on dostarczony do ARR – w tym przypadku nie liczy się data stempla pocztowego.

Renata Struzik, źródło: ARR