Prywatne Lasy Państwowe?

Być może już wkrótce Lasy Państwowe nie będą w pełni chronione przez polskie prawo. Czy wszystko zależy od wyników głosowania Sejmu nad poselskim projektem ustawy zmiany konstytucji?

Dostaliśmy dzisiaj pismo od prof. dr hab. Jan Szyszko, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, posła na Sejm RP. Dotyczy ono planowanych zmian w Konstytucji RP, które dzisiaj w nocy w sejmie mają być poddane pod głosowanie. W tej kwestii przedstawił swoją opinię również dr Ryszard Piotrowski: „Projekt zmiany Konstytucji, definiujący kryteria dopuszczalności wyjątków od zakazu poddawania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa przekształceniom własnościowym, odzwierciedla kompromis pomiędzy dążeniem do zagwarantowania w ustawie zasadniczej pełnej ochrony lasów państwowych, w szczególności przed sprzedażą mogącą spowodować ich zniszczenie, a ochroną, której zakres określa ustawodawca. Skoro jednak wyjątki od zakazu przekształceń własnościowych lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będą dopuszczone w Konstytucji, to należy przewidywać, że zostaną wprowadzone. Wyprzedaż lasów państwowych, równoznaczna z ryzykiem ich zniszczenia (nabywcy nie ograniczą się przecież do podziwiania lasu podczas spaceru),  będzie możliwa, ale będzie wymagała poważniejszych zabiegów ze strony zainteresowanych i skuteczniejszego lobbingu. W ten sposób samo staranie o ochronę lasów będzie ograniczone w swojej skuteczności i zwiększy ryzyko korupcji.”

Poniżej treść komunikatu prasowego:
 „W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja w programie 82 posiedzenia Sejmu mówiąca, że nocą miedzy 17 i 18 grudnia 2014 roku, w godzinach 21:30 – 1:30 odbędą się głosowania, obejmujące między innymi, uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie:
–  obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Polskiej Ziemi oraz,
– poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczącego również przyszłości Polskich Lasów Państwowych.

W wypadku pozytywnego głosowania, debata sejmowa nad tymi punktami będzie miała miejsce nocą między 18 i 19 grudnia. Należy przypuszczać, iż głosowania nad tymi punktami będą miały miejsce 19 grudnia w godzinach 12:00 – 13:30.
Podaję tę informację, gdyż 9 maja złożyłem, wraz z wymaganymi załącznikami (ponad dwa miliony podpisów) wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi.
Dnia 10 czerwca 2014 roku poinformowała mnie ówczesna Pani Marszałek Ewa Kopacz, o pozytywnym zakończeniu weryfikacji podpisów obywateli popierających wniosek o referendum.
Do dnia dzisiejszego dostarczyłem do biura Marszałka Sejmu ponad 2.5 miliona podpisów prosząc równocześnie kilkukrotnie o wprowadzenie tego punktu pod obrady.
Ponieważ tradycją sejmową III RP staje się zwyczaj debatowania nad sprawami najważniejszymi dla Państwa pod osłoną nocy, zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich tych, którzy zbierali podpisy, jak i tych, co się podpisali pod referendum o śledzenie posiedzenia Sejmu nocą na przełomie 17 i 18 grudnia oraz również nocą na przełomie 18 i 19 grudnia. Mam nadzieję, że będzie można tego dokonać za pomocą Internetu.

Prof. dr hab. Jan Szyszko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik umocowany do zgłoszenia wniosku o referendum ogólnokrajowe
Poseł na Sejm RP”
Renata Struzik