PROW 2007-2013 przyjęty!

Podczas wczorajszej konferencji prasowej sekretarz stanu Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Komisją Europejską. W dniu wczorajszym, podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Committee) PROW 2007-2013 został przyjęty jednogłośnie. N

Należy podkreślić, że jest to największy Program, dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, spośród wszystkich Programów krajów Unii Europejskiej i został zaakceptowany jako jeden z pierwszych programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 -2013 w Polsce.

O ostateczrnym kształcie działań zadecydowały długotrwałe uzgodnienia ze służbami Komisji Europejskiej, w zakresie konieczności ukierunkowania pomocy zgodnie ze strategicznymi założeniami, a także uzasadnienia tej pomocy obiektywnymi przesłankami. Sekretarz stanu Henryk Kowalczyk przypomniał, że prace nad Programem rozpoczęły się pod koniec 2005 r. Już 1 sierpnia 2006 r. projekt PROW 2007 – 2013 przyjęła Rada Ministrów, a 11 sierpnia został on już przekazany Komisji Europejskiej. Oficjalne rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską nastąpiło 25 grudnia 2006 r..

Program określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania to jest w latach 2007-2013. Finansowany jest zarówno z budżetu UE (Fundusz EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna suma to ok. 17,2 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ponad 13,2 mld euro. Pochodzą one z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład polskich środków publicznych będzie wynosił ok. 4 mld euro. Wiceminister H. Kowalczyk przypomniał jednak, że faktycznie do rozdysponowania jest około 14 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat 2004 – 2006.

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na 4 osie priorytetowe i następujące działania:
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
• Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
• Ułatwianie startu młodym rolnikom
• Renty strukturalne
• Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
• Modernizacja gospodarstw rolnych
• Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
• Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
• Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
• Działania informacyjne i promocyjne
• Grupy producentów rolnych
OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
• Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
• Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
• Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
• Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
• Odnowa i rozwój wsi
OŚ 4 LEADER:
• Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
• Wdrażanie projektów współpracy
• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Uruchomiono już niektóre działania. I tak: 15 marca br – wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 25 czerwca br – Renty strukturalne”, 16 lipca br – “Grupy producentów rolnych” . W następnej kolejności, od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski na zalesianie, w następnych miesiącach uruchomione zostaną działania, “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Zwiększenie wartości dodanej”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Terminy te są jednak zależne do uzyskania akredytacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucja wdrażającą.
Na przełomie roku 2007/2008 spodziewane jest również uruchamianie działań, które wdrażane będą przez samorządy województw

MInisterstwo Rolnictwa