Prościej i szybciej

Prezydent RP Andrzej Duda 29 grudnia podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrożenia działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konieczność nowelizacji obowiązującej ustawy jest konsekwencją zmian wprowadzonych do PROW 2014-2020 oraz wynika z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania Programu. Zmiany mają również na celu wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Zmiany wprowadzane ustawą dotyczą: upoważnienia do przekazywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyników analiz chemicznych gleb, pochodzących z wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowej, powierzenia ARiMR wdrażania działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” oraz działania „Współpraca”, umożliwienia podmiotom wdrażającym powoływania organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do ich kompetencji, w skład których mogą wchodzić osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, również jeśli nie są one pracownikami podmiotu wdrażającego, zapewnienia możliwości przyznawania pomocy na operacje, w przypadku wyczerpania środków w ramach limitu środków na dany rok, jeżeli są dostępne środki w ramach limitu środków określonego na kolejny rok lub lata.

Ustawa przenosi obsługę spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacją zobowiązań wieloletnich w ramach poddziałań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników” oraz „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych Agencji.
Ustawa reguluje kwestie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz kar administracyjnych stosowanych w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu konkurencyjnego naboru oraz przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W obecnym stanie prawnym kwestie te regulowane są przez postanowienia umów o przyznaniu pomocy. Ustawa wprowadza ponadto upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonej przez ARiMR.

Ustawa umożliwi uzyskanie przez doradcę rolniczego specjalizacji, dzięki czemu podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz beneficjent programu rozwoju na lata 2014–2020 będzie mógł uzyskać ukierunkowaną, specjalistyczną pomoc. Ustawa wprowadza trzy specjalizacje: w zakresie rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości i ekonomiki gospodarstwa rolnego.

Zmianie ulegnie również sposób realizacji niektórych zadań jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wprowadzono jednolite krajowe zasady wyboru operacji partnerów Krajowej Sieci w drodze konkursów ogłaszanych przez instytucję zarządzającą. Do materii ustawowej włączono zasady dokonywania wyboru operacji zgłoszonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletnich planów operacyjnych oraz przekazywania im środków publicznych w związku z realizacją programu.

Źródło: Prezydent.pl