Propozycja zwiększenia budżetu o 200 mln eur

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z Uchwałą Nr 89 z dnia 11 kwietnia br. Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, skierowało do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zwiększenia środków o 200 mln euro na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Uzgodnienia robocze, prowadzone z KE, wskazały na potrzebę uzupełnienia wniosku do KE o propozycję dotyczącą ustalenia dodatkowych kryteriów wyboru, które będą miały zastosowanie przy wyborze wniosków o przyznanie pomocy, oczekujących na sfinansowanie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Obecnie trwają uzgodnienia wewnątrz KE co do ostatecznego stanowiska odnośnie zaproponowanej przez MRiRW zmiany. Jednocześnie toczą się w MRiRW prace legislacyjne mające na celu zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 2014 poz. 298).

Propozycja zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, o kolejne 200 mln euro, pozwoliłaby na przyznanie pomocy części, spośród ponad 16 tysięcy wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy, ze względu na brak środków finansowych, nie zostały do tej pory rozpatrzone.

(Źródł: MRiRW)