Program wapnowania gleb do poprawki

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej konieczne jest wprowadzenie zmian we wdrażanym „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Aktualnie obowiązujące zasady programu dopuszczają możliwość uzyskania pomocy tylko do 75 ha użytków rolnych w gospodarstwie. Biorąc pod uwagę strukturę obszarową gospodarstw rolnych na terenie woj. dolnośląskiego (wg GUS – 3 130 gospodarstw o pow. 50 ha i więcej, uprawiających ok 475 tys. ha UR tj. przeszło 56% UR w województwie) ogranicza to możliwości uzyskania dotacji podmiotom, które są gospodarstwami towarowymi i decydującymi o bezpieczeństwie żywnościowym regionu i kraju. Problem zakwaszania gleb, na skutek intensywnej technologii produkcji będzie w kolejnych latach narastał – mówi Leszek Grala, prezes DIR.

Dlatego samorząd rolniczy widzi konieczność kompleksowego rozwiązania tego problemu, m.in. poprzez znaczne zwiększenie lub całkowite zniesienie górnego progu areału tj. 75 ha do którego przysługuje pomoc, co w znacznym stopniu zwiększy powierzchnię gleb, które będą mogły być poddane regeneracji.

Źródło: DIR

Opracował: Krzesimir Drozd