Program Owoce w szkole

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 9 stycznia br. opublikowane zostało w unijne rozporządzenie w celu ustanowienia programu Owoce w szkole” (nr 13/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.). Państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w programie będą musiały opracować wcześniej Strategię krajową realizacji programu,który będzue uruchomiony w roku szkolnym 2009/2010.”

Celem programu Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Komisja Europejska uruchomi program “Owoce w szkole” od roku szkolnego 2009/2010.Program będzie finansowany ze środków UE oraz krajowych. KE przeznaczy na realizację programu w UE 90 mln EUR na rok szkolny. W ramach programu KE przeznaczy środki finansowe na: dostarczanie dzieciom w instytucjach oświatowych świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, niektóre związane z tym koszty logistyki i dystrybucji, sprzętu, komunikacji, monitorowania i oceny.

Państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w programie będą musiały opracować wcześniej Strategię krajową realizacji programu, w której określą zakres i sposób wdrażania programu, w tym m.in. grupę docelową dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie, owoce i warzywa objęte programem, działania towarzyszące o charakterze promocyjno-edukacyjnym.

opr. i foto: Wrp.pl
źródło: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 21
71-410 Szczecin
tel.(091) 4648200
szczecin@arr.gov.pl
www.arr.gov.pl