Program odnowy wsi województwa podlaskiego

Program odnowy wsi województwa podlaskiego

Od 22 lutego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi nabór wniosków do drugiej edycji programu skierowanego do sołectw i gmin. W budżecie województwa na ten cel zaplanowano 500 tysięcy złotych. Jeden projekt może uzyskać dotację do 15 tysięcy złotych.

O wsparcie mogą ubiegać się sołectwa poprzez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa podlaskiego. Wniosek powinien zawierać opis przedsięwzięcia, które uprzednio zostało wskazane przez jedno bądź kilka sołectw z danej gminy.

Każdy uprawniony może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Poziom dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 15 tys. zł.

Przyznana w ramach programu dotacja może być przeznaczona na: działania zwiększające aktywność osób starszych poprzez np. wyposażenie obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych (np. stoły, krzesła, nagłośnienie). Ponadto, może być wykorzystana na zakupy towarów służących poprawie bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia osób starszych (np. systemy powiadamiania sos, defibrylatory AED itp.) oraz zakupy towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).

Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowane w terminie od 22 lutego do 22 marca 2019 r.

Ubiegając się o pomoc finansową z Programu, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, wraz z innymi formularzami, w wersji papierowej i elektronicznej. Wniosek można złożyć osobiście (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) lub za pośrednictwem poczty na adres: Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu danego Beneficjenta oraz Skarbnika, jak również Sołtysa/Sołtysów będącego/będących przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało Beneficjentowi dane zadanie do realizacji wnioskiem/podaniem, jako istotne dla zaspokojenia potrzeb społeczności sołectwa/sołectw.

Źródło: UMWP