Produkcja pszenicy najbardziej opłacalna

Z produkcji wszystkich podstawowych zbóż rolnicy uzyskali dochód (łącznie z dopłatami), który umożliwiał opłacenie nakładów pracy własnej rolnika i jego rodziny – wynika z opublikowanych przez Krajową Federację Producentów Zbóż wyników symulacyjnych rachunków kosztów i dochodów z uprawy zbóż IERiGŻ w latach 2007 i 2008. N

W 2008 r. spośród czterech analizowanych zbóż (pszenicy ozimej i jarej, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego), uprawa pszenicy ozimej pozwoliła na uzyskanie najwyższego dochodu z działalności (212,9 zł /1h nakładów pracy własnej, 38,4 zł/dt ziarna). Najniższy dochód z działalności producenci rolni uzyskiwali w przypadku jęczmienia jarego (96,7 zł /1h nakładów pracy własnej, 25,7 zł/dt ziarna). Rachunki zostały wykonane w oparciu o dane pochodzące z wybranych celowo indywidualnych gospodarstw zbożowych, które w porównaniu z przeciętnym gospodarstwem w kraju były większe, silniejsze ekonomicznie i uzyskiwały wyższe od średnich plony.

Z przeprowadzonych przez IERiGŻ badań wynika, iż dochody z uprawy wszystkich czterech zbóż w 2008 r. zmniejszyły się w wyniku wzrostu kosztów produkcji oraz spadku cen ziarna.

W przypadku zbóż jarych na skutek niekorzystnych warunków pogodowych odnotowano również w monitorowanych gospodarstwach spadek wydajności. W przeliczeniu na dt ziarna najsilniej spadły dochody z uprawy pszenicy jarej (33,6% r/r), a najmniej pszenicy ozimej (19,1 proc. r/r).

Wrp.pl za T. Szymańczak za BGŻ
foto: WRP