Producentom chmielu pomoże resort

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie i piąte na świecie pod względem wielkości powierzchni uprawy i produkcji chmielu. Całkowita powierzchnia uprawy chmielu w Polsce wyniosła w 2009 r. 2.166,8 ha, w tym odmiany goryczkowe stanowiły 67,5%, a aromatyczne 32,5%. Uprawę chmielu prowadzi 1.010 plantatorów, a do ewidencji zgłoszono 2.118 plantacji. Wielkość produkcji chmielu w 2008 r. wyniosła. 3.446 ton, natomiast w roku 2009 szacowana jest na ok. 3.400 t.

Szacunkowy udział polskiego chmielu w globalnym zużyciu alfa-kwasów do produkcji piwa, deklarowany przez największe browary na terenie Polski (posiadających łącznie ok. 85% udział w rynku) wynosi: ok. 85% w Grupie Żywiec S.A, ok. 65% w Kompani Piwowarskiej i ok. 10% w Grupie Carlsberg Polska. Natomiast lokalne browary prawie całe zapotrzebowanie na alfa-kwasy pokrywają produktami chmielowymi pochodzącymi z surowca krajowego.

Ta wysoka pozycja w Europie i świecie nie przekłada się jednak na dobrą kondycję finansową plantatorów chmielu. Dlatego też minister podejmował i podejmuje szereg działań na rzecz poprawy tej grupy gospodarstw.

Ze względu na trudną sytuację producentów chmielu, którzy w 2008 r. i w 2009 r. z powodu załamania na rynku sprzedaży szyszek chmielowych nie uzyskali przychodów z prowadzonej produkcji w nowelizowanym rozporządzeniu w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproponowano wprowadzenie rozwiązań mających na celu udzielenie w 2010 r. pomocy de minimis gospodarstwom rolnym, które w 2008 r. lub 2009 r. otrzymały płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu. Stawka tej pomocy wynosić będzie 14 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy chmielu. Łączna wysokość pomocy dla jednego producenta chmielu ustalana będzie jako iloczyn, deklarowanej przez niego we wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej powierzchni uprawy chmielu kwalifikującej się do objęcia płatnością w 2008 r. albo w 2009 r., przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa oraz stawki pomocy na 1 ha i nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 7 500 euro dla jednego rolnika. Z uwagi na to, że powyższa pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie i będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) od kwoty stanowiącej równowartość 7 500 euro będzie odliczana kwota innej pomocy de minimis otrzymana przez producenta chmielu w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Równowartość kwoty 7 500 euro ustalana będzie przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przyznania pomocy. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta chmielu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, mając na uwadze konieczność wypracowania rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na poprawę zaistniałej sytuacji oraz wzmocnić pozycję plantatorów, zorganizował szereg spotkań z reprezentantami branży chmielarskiej: w dniu 23.12.2009 r. – z przedstawicielami związków plantatorów, w dniu 30.12.2009 r. – z przedstawicielami przedsiębiorstw skupowo-przetwórczych, a w dniu 13.01.2010 r. – z przedstawicielami branży piwowarskiej. Następnie, w celu wypracowania trwałej i długofalowej strategii w zakresie produkcji i przetwórstwa chmielu w Polsce minister, w dniu 5 lutego 2010 r., zorganizował trójstronne spotkanie z przedstawicielami całej branży chmielarskiej: związków plantatorów, przedsiębiorstw skupowo-przetwórczych oraz branży piwowarskiej, na którym zachęcał browary do większego zainteresowania polskim chmielem, a plantatorów do stworzenia jednej silnej organizacji reprezentującej interesy wszystkich producentów chmielu w Polsce.
W dniach 15 lutego oraz 2 marca br. zorganizowano natomiast spotkania przedstawicieli plantatorów chmielu oraz przedsiębiorstw skupujących i przetwarzających chmiel, na których prowadzono prace dotyczące kształtu standardowej umowy kontraktacyjnej na tym rynku. W wyniku powyższych spotkań, w dniu 24 marca br. ustalono, satysfakcjonujący dla obydwu stron, ostateczny wzór standardowej wieloletniej umowy kontraktacyjnej

MRiRW