Producencie wina pamiętaj….

Producenci wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw położonych na terenie Polski wpisani do ewidencji Agencji Rynku Rolnego są zobowiązani złożyć deklaracje do 31 sierpnia 2017 r.

Producenci, którzy zostali wpisani po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018, są zobowiązani złożyć  do ARR deklarację o: szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym i ilości  win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 roku. Ponadto o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych można wysłać pocztą albo złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Źródło: ARR