Producenci trzody chlewnej dostaną 50% refundacji

Producenci trzody chlewnej dostaną zwrot 50% wydatków poniesionych na zakup niezbędnych środków zabezpieczających i ochronnych w związku z wystąpieniem ASF na terenie woj. podlaskiego. Kto może otrzymać wsparcie?

Minister rolnictwa poinformował, że od 23.października 2015 r. do 10.listopada 2015 r. producenci rolni utrzymujący powyżej 50 sztuk świń w gospodarstwach położonych na obszarze województwa podlaskiego, w określonych powiatach mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w związku z wystąpieniem na tym obszarze ASF. Mowa tu o powiatach:

  • 1) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,
  • 2) augustowskim w gminach Lipsk i Płaska,
  • 3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo,
  • 4) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,

Wsparcie polega na refundacji 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • 1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie;
  • 2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie;
  • 3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).
Renata Struzik, źródło: MRiRW