Prezydent podpisał…

Prezydent Andrzej Duda 26 kwietnia podpisał ustawę z 14 kwietnia o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Głównym celem uchwalonej ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Ponadto ustawa ma urzeczywistniać zasady wyrażone w art. 23 Konstytucji, zgodnie, z którym podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.

Nowe przepisy prawne dotyczące obrotu ziemią miedzy innymi zakładają, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – z pewnymi wyjątkami – będzie wstrzymana. Dozwolona będzie m.in. sprzedaż małych nieruchomości rolnych do 1 ha oraz nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Wstrzymanie sprzedaży spowoduje, że podstawową formą gospodarowania polską ziemią wchodzącą w skład Zasobu będzie dzierżawa.

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni. Wyjątek stanowić będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, także inne podmioty. Uściślona została też definicja rolnika indywidualnego, przez dodanie, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta części wszystkich jego dochodów. Ma to służyć wyeliminowaniu zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału.  W zakresie zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do najważniejszych należy wprowadzenie regulacji stanowiącej, że powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek z Zasobu nie będzie mogła przekroczyć 300 ha.