Prezydent podpisał …

Prezydent RP Andrzej Duda 19 kwietnia podpisał ustawę z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jej celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015), w którym Komisja Europejska przyjęła bardziej szczegółowe niż dotychczas rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych.

 
Nowelizacja implementuje przepisy rozporządzenia 2015/262, które regulują tryb i organy właściwe do nadawania, cofania i zawieszania upoważnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt z rodziny koniowatych, obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przepisy karne związane z ich naruszeniem, a także kompetencje organów kontrolujących system identyfikacji i rejestracji koniowatych. Ponadto, ustawa określiła zasady współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podmiotem prowadzącym centralną bazę danych.
 
W celu uproszczenia procedury wydawania dokumentów identyfikacyjnych, posiadaczom koniowatych zapewniono możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. Podstawą do wydania paszportu dla koniowatych nieposiadających statusu hodowlanych będzie wyłącznie wniosek właściciela, zawierający co najmniej numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia oraz oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego. Nowelizacja umożliwiła także wydawanie dokumentów innych niż paszport lub jego duplikat – tymczasowego oraz zastępczego dokumentu identyfikacyjnego 
 
– Wprowadzenie tego rodzaju  rozwiązań uszczelni system identyfikacji i rejestracji koniowatych, zwiększając kontrolę nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi i wyeliminuje z łańcucha żywnościowego wszystkie zwierzęta, co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich identyfikacji i ewentualnego zastosowanego leczenia – informuje Kancelaria Prezydenta RP.