Prezydent podpisał

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

 
Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środ¬ków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz w ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
 
Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych a ponadto uwzględnienie wniosków wynikających ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nim umożliwiają jego skuteczność?” oraz ze sprawozdań z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w 2012 i 2013 r. w kilku państwach członkowskich (Austria, Wielka Brytania, Republika Czeska, Belgia). 
 
Ustawa zmienia procedurę składania wniosków o rejestrację chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Skróceniu ulegną terminy rozpatrzenia wniosków o rejestrację. Ustawa zmierza do wzmocnienia systemu nadzoru i poprawy efektywności kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności dokonywanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych m.in. przez umożliwienie inspekcji przeprowadzenia kontroli produktów rolnych w przypadku wprowadzenia do obrotu produktów wyprodukowanych niezgodnie z rejestracją.
 
Uzupełniono katalog narzędzi służących do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących. Doprecyzowano obowiązki Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów posiadających ważne świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją, lub ważny certyfikat zgodności.
 
Rozwiązanie to na celu zapewnienie przejrzystości oraz ułatwienie rozpoznawalności i dostępu do wiedzy na temat wyrobów zarejestrowanych w ramach procedury chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
 
Ustawa zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy karne dotyczące odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie nazw zarejestrowanych, oceniane, jako zbyt restrykcyjne, wprowadzając przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.