Prezydent podpisał…

Prezydent Andrzej Duda 1 lutego 2018 roku podpisał  nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności:

  • wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie elektronicznej (w przypadku gdy rolnik nie będzie w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej dopuszczalna będzie forma papierowa, przy czym właściwy organ będzie obowiązany przenieść informacje z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny);
  • umożliwienie składania w 2018 r., zamiast wniosku o przyznanie płatności, oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego;
  • umożliwienie składania w 2018 r., zamiast wniosku o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań obszarowych PROW, oświadczenia, w którym beneficjent potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego;
  • modyfikację przepisów określających procedury dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentów PROW w zakresie ponoszenia przez nich kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w ramach programu – m.in. ustanowiony został próg, powyżej którego stosowane będą zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań w ramach realizowanych operacji, tj. równowartość 30 000 euro.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2018 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP