Prezydent podpisał…

Prezydent RP Andrzej Duda 30 lipca podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie zadań związanych ze wspieraniem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz pomocy technicznej, pozbawia natomiast ministra właściwego do spraw rybołówstwa do upoważniania, w drodze rozporządzenia, jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jako instytucji pośredniczącej do wykonywania zadań instytucji zarządzającej w zakresie priorytetu – Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz pomocy technicznej. Ustawa określa też limity środków, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.

Ustawa wprowadza  też obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez podmiot kontrolowany takich jak: swobodny dostęp do kontrolowanego terenu, czy odpowiednie pomieszczenia dla kontrolujących.

Zgodnie z ustawą, pomoc i pomoc techniczna pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy stanowią inaczej. Dochodzenie zwrotu wyżej wskazanych kwot wraz z odsetkami następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Właściwość i tryb ustalania kwoty pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy o finansach publicznych, a nie jak dotąd przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informuje Kancelaria Prezydenta RP

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP