Prezydent podpisał …

Prezydent RP Andrzej Duda 27 sierpnia podpisał długo oczekiwana przez rolników ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, której celem jest przeciwdziałanie wykupowi ziemi przez cudzoziemców i spekulacji ziemią.

Nowe przepisy zawierają rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w rękach jednego właściciela.

Ustawa określa również definicję gospodarstwa rodzinnego oraz rolnika indywidualnego. Za gospodarstwo rodzinne ustawa uznaje gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, czyli osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 300 hektarów. Ponadto osoba taka musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze, której jest położone gospodarstwo oraz prowadzić je przez ten czas osobiście.

Ustawa precyzuje też między innymi rodzaje uznawanych kwalifikacji rolniczych. Określa także przypadki, w których możliwe będzie dokonanie podziału gospodarstwa rolnego. W ustawie określone również zostało, komu przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych. Większą niż dotychczas rolę w zakresie gospodarki ziemią powierzono ANR, która w tym zakresie ma współpracować z izbami rolniczymi.

Nie wszyscy jednak są zadowoleni z ostatecznego kształtu tej ustawy. Zdaniem NSZZ RI ,,Solidarność’’ nie wszystkie jej zapisy są satysfakcjonujące dla polskich rolników, gdyż nie zabezpiecza ona w pełni obrotu ziemią przed kapitałem spekulacyjnym, ale jest kompromisem.

– NSZZ RI „Solidarność” liczy na to, że nowy Parlament uwzględni nasze uwagi i poprawi ustawę jeszcze przed jej wejściem w życie tj. przed dniem 1 stycznia 2016 roku – mówi Jerzy Chruścikowski , przewodniczący zarządu krajowego NSZZ RI ,,Solidarność’’.