Prawo łowieckie po nowelizacji

W trakcie 20 posiedzenia Senatu RP przyjęta została z trzema doprecyzowującymi poprawkami ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Zgodnie z nowelizacją, szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać jego przedstawiciel nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku. W czynnościach będą mogły wziąć udział strony postępowania, czyli właściciele lub posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron także przedstawiciele izby rolniczej.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, a nie jak do tej pory przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna.

W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Składki ustalane mają być w oparciu o liczbę zwierząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim, a nie proporcjonalnie do powierzchni obwodów łowieckich. To rozwiązanie ma lepiej uwzględniać zróżnicowanie zasobności kół łowieckich, a co za tym idzie możliwości wypłaty przez nie odszkodowań.

Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone podczas polowania. Także ich przedstawiciele mają być odpowiedzialni za dokonywanie oględzin i ustalanie wysokości odszkodowań. Na żądanie strony w czynnościach tych będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Stawki mają wynosić 600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł za sarnę i 85 zł za dzika.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących uzyskiwania wpisu na listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich, które mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.