Prawo Łowieckie na nowych zasadach

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  5 lutego przystąpiły do rozpatrywania sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji.

Komisje rozpatrzyły zmiany 1-9 w art. 1 i wniosły poprawki polegające m.in. na:
– możliwości wyłączenia terenu z polowań poprzez złożenie oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
– modyfikacji zakazu i odpowiadającego mu przepisu karnego w zakresie określającym minimalną odległość od zabudowań mieszkalnych (strzelania do zwierzyny) poprzez zwiększenie tej odległości ze 100 m do 150 m;
– modyfikacji zakazu utrudniania lub uniemożliwiania polowania i odpowiadającego mu przepisu karnego, poprzez doprecyzowanie, iż zakaz odnosi się tylko do polowań zbiorowych i nie dotyczy prowadzenia działań w zakresie gospodarki leśnej, rolnej lub rybackiej;
– wprowadzeniu zmian w strukturze Polskiego Związku Łowieckiego;
– wprowadzeniu zakazu pełnienia funkcji w organie PZŁ lub koła łowieckiego przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.

Źródło: Sejm RP