Prawo łowieckie czeka na podpis prezydenta

Sarna w zbożu

W trakcie 58 posiedzenia Senatu RP (14 – 15 marca) 7 poprawkami wyższa izba naszego Parlamentu przyjęła  ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), odrzucając wcześniej wniosek o jej odrzucenie. Senatorowie postanowili, że osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich będą zobowiązane do przedstawiania co 5 lat właściwemu organowi policji określonych orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Senat zdecydował również, że oprócz osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., będących pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa, jak postanowił Sejm, w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie będzie mogła wejść także osoba, która współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa. Kolejna ze zmian przyjętych przez Izbę uchyla przepis karny w odniesieniu do umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Senatorowie zgodzili się też, by myśliwi w książkach ewidencji polowań nie musieli wskazywać postrzelonych i nieodnalezionych zwierząt (tzw. postrzałków).

Nowelizacja prawa łowieckiego ma na celu wykonanie wyroku TK z 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13), wskazującego na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w obowiązujących przepisach (brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy podczas polowań na ich terenie). Dostosowuje też niektóre delegacje ustawowe do wymagań konstytucyjnych i wprowadza mechanizmy zwiększające nadzór ministra właściwego ds. środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujące dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich.

Zgodnie z nowelą nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia psów myśliwskich, prowadzić polowań zbiorowych w parkach narodowych, polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będą mogli przedłożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich gruntach.

Odstrzały w parkach narodowych wolno będzie prowadzić jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na mocy nowelizacji izby rolnicze zostaną dopuszczone do wyznaczania obwodów łowieckich, będą też mogły wnosić o rozwiązanie koła łowieckiego, które nie wykonuje ustalonych planów łowieckich (odstrzały). Nowelizacja reguluje również kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie nadal będą wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę lub w czasie polowania. Szkód nie będą jednak szacować sami myśliwi, ale komisje.

Źródło: Senat RP