Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 października zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat programu „Rekultywacji gleb zakwaszonych przez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego”, z uwzględnieniem pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Odkwaszanie gleb ma korzystny wpływ na wysokość i jakość płodów rolnych oraz na ochronę zasobów wodnych i ochronę gleb. Wapnowanie gleb jest szczególnie istotne w kontekście wymogów środowiskowych. Z chwilą akcesji do UE odstąpiono od instrumentu finansowego, jakim było dotowanie zakupu wapna nawozowego, gdyż wspólna polityka rolna nie przewiduje udziału budżetu państwa w dofinansowywaniu zadań, których efektem jest podniesienie produkcyjności w rolnictwie. Wapnowanie gleb było dofinansowywane przez niektóre wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Minister podkreślił fakt, że rolnicy pozbawieni pomocy finansowej znacznie ograniczyli lub zaprzestali wapnowania.

Komisja zapoznała się też  z informacją Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Informację przedstawił kierownik Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Grzegorz Siebielec.

O żyzności gleb decydują: skład granulometryczny gleb, zawartość materii organicznej (próchnicy), odczyn gleb, zasobność w składniki pokarmowe oraz zanieczyszczenie gleb. Badania Instytutu prowadzone na przestrzeni lat wykazują: wyraźną tendencję spadku zawartości próchnicy, postępujące zakwaszenie gleb, spadek przeciętnej zawartości siarki, lokalne przekroczenia zawartości dopuszczalnych zanieczyszczeń.

Komisja zapoznała się  równie z informacją na temat biopreparatów bakteryjnych w rekultywacji gleb rolnych.  Informację przedstawiła kierownik Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW – prof. Magdalena Popowska.

Wśród przyczyn wyjałowienia gleb rolnych należy wymienić działalność człowieka powodującą zanieczyszczanie środowiska, stosowanie środków ochrony roślin, w tym w szczególności pestycydów. Zadaniem opracowywanych przez naukowców biopreparatów jest skuteczna i szybka biodegradacja herbicydów przy wykorzystaniu mikroorganizmów naturalnie żyjących w glebie.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność poszerzania wiedzy rolników na temat szkodliwości stosowania pestycydów oraz stworzenia spójnej strategii przeciwdziałania zanieczyszczeniu i zakwaszeniu gleb, a także konieczność promocji innowacyjnych metod biodegradacji pestycydów.

Źródło: Sejm RP