Pożyczki na spłatę zadłużenia gospodarstwa. Kto może je dostać i na jakich warunkach?

14 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Będą one udzielane do 31 grudnia br. Kto może się o nie ubiegać i na jakich zasadach?

O pomoc mogą ubiegać się podmioty będące osoba fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamieszkałą na terytorium RP, będącą właścicielem gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r.

Pomoc może też objąć małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Ponadto podmiot musi co najmniej od 3 lat prowadzić działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej “działalnością rolniczą”, w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,

Ostatni warunek to niewypłacalność podmiotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629).

– Do wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej dołącza się m.in. plan restrukturyzacji zatwierdzony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego – informuje ARiMR.

– Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez KE na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł i wysokości długów wymagalnych, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy lub 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy. Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na okres 15 lat z rocznym okresem karencji w spłacie pożyczki – czytamy w komunikacie instytucji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności