Pozostały 2 dni na składanie wniosków!

Już tylko do środy młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do środy, 16. września można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW na lata 2014-2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nabór rozpoczął się 20 sierpnia. W ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
  • II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Wzory wniosku dostępne są na stronie agencji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-premii-mlodym-rolnikom-z-prow-2014-2020-kopiuj-1.html

Renata Struzik, źródło: ARiMR