Powolny wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Według wyników badań GUS z dn. 17 maja 2010 r., pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec marca br. wzrosło o 5,1% wobec analogicznego okresu 2009 r. do 13,967 mln szt.

Zwiększyła się liczebność wszystkich grup struktury stada, a najbardziej tuczników (6,6%), prosiąt (5,2%) oraz warchlaków (4,7%). W porównaniu do listopada 2009 r. pogłowie trzody było jednak niższe o 2%. Stado loch na chów zwiększyło się w ciągu roku o 2,4%, a wobec listopada 2009 r. było większe o 1,6%.

Aktualna liczebność stada trzody wskazuje na utrzymywanie się trendu wzrostowego odnotowanego po raz pierwszy w lipcu 2009 r. po długim okresie sukcesywnego spadku (od 2007 r.). W marcu 2009 r. pogłowie trzody w Polsce było najniższe od 45 lat. W wyniku poprawy opłacalności chowu świń od II połowy 2008 r. producenci podjęli działania zmierzające do odbudowy stada.

W IV kwartale 2009 r. i w I kwartale 2010 r. zaobserwowano jednak pogorszenie się rentowności produkcji – spadły ceny skupu i ceny targowiskowe żywca oraz wyhamowany został spadek cen zbóż w obrotach targowiskowych. W marcu 2010 r. cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 3,72 zł/kg i była o 22,2% niższa niż w marcu 2009 r., a cena skupu zbóż podstawowych wynosiła 421,2 zł/t i była o 15,1% niższa od ubiegłorocznej. Na skutek niższego popytu obniżają się również ceny prosiąt w obrotach targowiskowych, co może świadczyć o malejącym zainteresowaniu hodowlą świń. W marcu br. cena prosiąt na targowiskach wynosiła średnio 152 zł/szt. – o 13,8% mniej niż w marcu 2009 r., jeszcze w styczniu za jedno prosię płacono 157 zł.