Potrzebne są kolejne działania

W ocenie Copa–Cogeca działanie Komisji Unii Europejskiej, które wydłuża wsparcie dla unijnego sektora warzyw i owoców do roku 2017 to krok w dobrym kierunku, ale nadal jest niewystarczające, aby przynieść efekt i skompensować producentom poniesione straty.

 – Producenci warzyw i owoców nadal znajdują się w sytuacji kryzysowej, która jest skutkiem rosyjskiego embarga. Federacja Rosyjska była największym rynkiem zbytu tych produktów. Ceny nadal nie powróciły do wcześniejszego poziomu, a eksport w marcu nie osiągnął zakładanego poziomu .Jako pozytywny sygnał odbieramy działania Komisji dowodzące powagi sytuacji i prowadzące do wydłużenia wsparcia od 1 lipca do 30 czerwca 2017 roku.  Nie do przyjęcia jest natomiast to, że Komisja zmniejszyła o 70% ilość produktów, które mogą to wsparcie otrzymać w ramach nowego systemu pomocowego UE oraz  to, że  kompensacje przyznane producentom są tak niskie – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca.
 
Copa i Cogeca nadal wzywają Komisję Europejską do ustalenia maksymalnego gwarantowanego poziomu ilości dla każdego z państw członkowskich w oparciu o  ilości eksportowane przez to państwo do Rosji oraz w oparciu o jego produkcję warzyw i owoców, zwiększenia poziomu pomocy wyrównawczej za wycofywanie produktów z rynku, przyznając pierwszeństwo rozwiązaniom innym niż darmowa dystrybucja. Ponadto zagwarantowania, że termin wypłaty środków rolnikom zostanie skrócony i zwiększenia ilości [owoców i warzyw] dla państw członkowskich z 3 do 5 tys. ton oraz zagwarantowanie im większej elastyczności w zakresie w kwalifikowalności produktów.