Posiedzenie Zespołu Międzyresortowego

W ubiegłym tygodniu, z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Międzyresortowego w sprawie działań stabilizujących na rynkach owoców i warzyw objętych embargiem Federacji Rosyjskiej.

Do zadań ww. zespołu należy: wypracowanie działań stabilizujących sytuacje na rynkach objętych embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, wypracowanie działań zmierzających do zniesienia wyżej wymienionego embarga oraz koordynowanie, monitorowanie oraz dokonanie przeglądu stopnia zaawansowania podejmowanych działań.
W skład międzyresortowego Zespołu wchodzą: przewodniczący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; zastępca przewodniczącego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; właściwy w sprawach działań przeciwdziałania kryzysom na rynkach rolnych oraz członkowie wyznaczeni przez: Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Minister Marek Sawicki wskazał na zwiększenie skali problemu w związku z poszerzeniem przez Federację Rosyjską embarga na inne produktu rolne. Jednocześnie podkreślił, że już obowiązujące embargo na niektóre owoce i warzywa w chwili obecnej dotyka najbardziej producentów tych warzyw, które muszą być zebrane w najbliższym czasie, a jednocześnie nie mogą być długo przechowywane. Straty poniosą producenci owoców i warzyw. Podstawową stratą dla producentów jest brak możliwości sprzedaży do odbiorców rosyjskich ww. produktów zgodnie z przyjętym planem biznesowym, a co za tym idzie brak wpływów z tego tytułu. Dlatego też w zakresie tego typu produktów występuje potrzeba szybkiego podjęcia skutecznych działań.
W związku z powyższym, podczas spotkania omawiano te działania poszczególnych resortów i instytucji, które mogą w krótkim i średniookresowym przedziale czasu wpłynąć na poprawę sytuacji popytowo-podażowej na rynkach objętych embargiem. Zgodzono się, że obecnie musimy działać w warunkach wyższej konieczności wobec tego dyskutowano nad podjęciem szeregu działań przez poszczególne resorty np. przeprowadzeniem wycofania z rynku, przyznaniem wsparcia do eksportu, utworzeniem funduszy kryzysowych, zintensyfikowaniem promocji polskich produktów, uelastycznieniem warunków korzystania z ubezpieczeń eksportowych i ubezpieczeń odroczenia płatności, jak również wskazano na konieczność przygotowania nowej oferty produktów kredytowych dla eksporterów.
 
MRiRW /AT/