Porozumienie o współpracy między ARiMR a Izbami Rolniczymi

Stałą współpracę i wymianę informacji między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Krajową Radą Izb Rolniczych zakłada zawarte 8 lutego 2006 r. porozumienie tych instytucji. N

Ze strony ARiMR podpisała je p.o. Prezesa Elżbieta Kaufman-Suszko, a ze strony Izb – p.o. Prezesa Krajowej Rady Wiktor Szmulewicz oraz członek Zarządu KRIR Roman Kotowicz. Udział w uroczystości wziął wiceminister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Zawarcie porozumienia z Izbami Rolniczymi umożliwi nam zweryfikowanie istniejących procedur przy ubieganiu się o wsparcie z Agencji na bardziej proste i przyjazne. Będziemy mieli także możliwość szerszej konsultacji przy opracowywani nowych rozwiązań skierowanych do rolników” – powiedziała Elżbieta Kaufman-Suszko. Dodała, że ARiMR przygotowuje obecnie program zagospodarowania środków z nowego okresu budżetowego 2007-2013, a współpraca z Izbami da możliwość sprawnego ich wykorzystania.

“Agencji potrzebny jest solidny i wiarygodny partner we wspieraniu jej wysiłków” – powiedział wiceminister Ardanowski. Zaznaczył, że Izby są zobligowane do opiniowania aktów prawnych dotyczących rolnictwa, a dzięki temu, że pełnią funkcję kanału dystrybucji informacji, producenci rolni będą szybciej powiadamiani o zmianach w przepisach i działaniach Agencji. “Rolnicy bardziej wierzą Izbom niż urzędnikom” – powiedział.

Porozumienie zobowiązuje strony do współpracy przy wykonywaniu swoich zadań, zwłaszcza w zakresie udzielania wyczerpujących informacji o realizacji statutowych zadań Agencji na terenach wiejskich. Istotnym elementem porozumienia jest współpraca przy udostępnianiu beneficjentom informacji, m.in. o celach i sposobach korzystania z funduszy strukturalnych oraz z dopłat bezpośrednich. Zakres porozumienia obejmuje wzajemne przekazywanie szczegółowych informacji o restrukturyzacji terenów wiejskich, źródłach jej finansowania oraz procedurach pozyskania środków finansowych na te cele.

Porozumienie dotyczy także współpracy eksperckiej przy dokonywaniu analiz i oceny sytuacji terenów wiejskich oraz przy przygotowywaniu projektów rozwiązań systemowych odnoszących się do tych obszarów. Strony będą ponadto udostępniać sobie własne opracowania i analizy na ten temat.

KRIR zobowiązała się też do uwzględniania informacji o działalności Agencji na obszarach wiejskich podczas organizowanych szkoleń, seminariów i spotkań oraz we własnych materiałach promocyjnych.

Źródło: Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy ARiMR