Poniosłeś straty w wyniku klęsk żywiołowych? Pospiesz się – do piątku złóż wniosek o wsparcie!

Twoje gospodarstwo ucierpiało w wyniku klęsk żywiołowych lub huraganu? Nie czekaj, złóż wniosek o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji. Masz czas tylko do piątku, 19 grudnia!

Tylko do 19 grudnia można składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub huraganu. Wsparcie jest przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wnioski o taką pomoc można składać osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub w "swoim" Biurze Powiatowym ARiMR. Wnioski można również wysłać na adres właściwego OR ARiMR przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce "Poczty Polskiej".

W tegorocznym naborze o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w 2013 lub 2014 roku straty w wyniku działania następujących zdarzeń losowych:
– przymrozków wiosennych – szkody powstałe od 15 kwietnia do 30 czerwca, częściowe lub całkowite: zniszczenie roślin lub utrata plonu;
– ujemnych skutków przezimowania – szkody powstałe od 1 grudnia do 30 kwietnia, spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, częściowe lub całkowite: zniszczenie roślin lub utrata plonu;
– suszy – szkody powstałe w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września;
– powodzi – w tym zalanie w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalanie wskutek deszczu nawalnego, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
– deszczu nawalnego – szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania;
– obsunięcia się ziemi – szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, w tym: zapadanie się ziemi (zawalenie się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie) oraz usuwanie się ziemi wskutek ruchów ziemi na stokach;
– lawiny;
– gradu;
– huraganu – szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeśli w sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
– pioruna.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie strat w majątku produkcyjnym oraz w produkcji rolnej. Szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą być nie mniejsze niż 10 tys. zł., natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014. Wysokość szkód określa specjalna komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.
Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich lub zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Wsparcie zostaje przyznane kolejno rolnikom, którzy ponieśli największe straty, a wartość wsparcia, o które się ubiega jest najniższa. Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru, określonych w załączniku do stosownego rozporządzenia MRiRW. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.
Renata Struzik, źródło: ARiMR