Poniosłeś straty przez pogodę? Skorzystaj ze wsparcia!

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, poza odszkodowaniami, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Jakie są warunki otrzymania pomocy?

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 

  • Kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych, może on zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) który może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn, czy urządzeń rolniczych. Aby móc się starać o powyższe kredyty, należy najpierw zgłosić szkodę. Następnie wojewoda ma obowiązek powołać komisję, która w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia ma obowiązek oszacowania szkód. Należy przy tym pamiętać, że komisja ta nie może pojawić się u producenta później, niż w przypadku np. suszy do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
  • udzielenie przez prezesa KRUS pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek. W tym przypadku rolnik musi złożyć indywidualny wniosek.
  • zastosowanie przez prezesa ANR odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.
  • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

Poza wymienionymi wyżej kredytami, udzielana pomoc ma charakter de minimis. Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie.
Renata Struzik, źródło: KRIR