Ponad 554 mln złotych czeka w ARiMR na młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna w poniedziałek 3 marca br. przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pula środków przeznaczonych na to działanie wynosi w 2008 r. ponad 554 mln zł.”

Wniosek, zaadresowany do dyrektora OR ARiMR, można złożyć osobiście w biurze powiatowym Agencji lub w siedzibie oddziału regionalnego, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Młody rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy może złożyć wniosek w oddziale regionalnym również przez osobę upoważnioną. W celu ułatwienia rolnikom złożenia wniosków, Agencja dopuszcza możliwość wysłania ich listem poleconym lub pocztą kurierską. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 24, poz. 147).

Zgodnie z § 26a ww. rozporządzenia, w roku 2008, w okresie do dnia 30 czerwca, o przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w roku 2008, w okresie do 30 czerwca, w tym samym dniu, zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę, zgodnie z § 26b ust. 1 ww. rozporządzenia.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie “Ułatwianie startu młodym rolnikom” upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co najmniej 120% środków dostępnych w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 30 czerwca br.

Więcej informacji na temat działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” można otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR, na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARiMR