Ponad 3 mld zł popłynie wodami Małopolski

Pieniądze te zostaną przeznaczone na inwestycje w gospodarce wodnej Małopolski i Podkarpacia. W tym, ponad 2/3 na oczyszczenie ścieków komunalnych.

– Naszym priorytetem, na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie, jest osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Właśnie na inwestycje w tym obszarze przeznaczymy aż 3,3 mld zł. Jest to absolutnie konieczne, by spełnić wymagania unijne w zakresie dobrego stanu wód ­- stwierdził Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Wyjaśnił on, że pieniądze na te inwestycje będą pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak i Unii Europejskiej, w ramach programu wodno-środowiskowego kraju, w tym 2,35 mld zł będzie przeznaczone na realizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Do końca 2015 roku, a w uzasadnionych przypadkach nawet do 2027 roku wszystkie jednolite części wód powierzchniowych powinny osiągnąć lub utrzymać dobry stan zarówno ekologiczny jak i chemiczny, a jednolite część wód podziemnych osiągnąć lub utrzymać dobry stan chemiczny i ilościowy – takie jest założenie Wspólnoty, na czym i my korzystamy.

– Musimy te dokumenty przygotować najlepiej jak tylko jest to możliwe – zaapelował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska. W swoim wystąpieniu przypomniał, że plany gospodarowania wodami to rodzaj konstytucji wodnej. – Gospodarowanie wodami to nie tylko plany, ale przede wszystkim odpowiednie ramy prawne, porządkujące strukturę organizacyjną z jednoznacznym przypisaniem zadań oraz racjonalny, spójny i efektywny system finansowania oparty na już istniejących opłatach za korzystanie z wód – dodał minister przedstawiając założenia Prawa wodnego i reformy gospodarki wodnej w Polsce. Bez tych zmian realizacja Planów będzie bardzo trudna – podkreślił minister Gawłowski.

Prezes KZGW poddał konsultacjom społecznym plany gospodarowania wodami na 10 obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Swoją opinię każdy może przedstawić: ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie ankiety na stronie: www.apgw.kzgw.gov.pl. Projekt aPGW dostępny jest m.in. na stronach: www.rdw.kzgw.gov.pl i www.kzgw.gov.pl oraz na stronach poszczególnych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany”, w ramach której organizowane są m.in. konferencje i spotkania konsultacyjne w grupach eksperckich oraz Krajowe Forum Wodne. Bardzo ważną częścią kampanii są konferencje w miastach położonych na terenie poszczególnych dorzeczy.

Krakowska konferencja to drugie z siedmiu planowanych wydarzeń tego typu. Pierwsza konferencja odbyła się w Warszawie 3 lutego 2015 r. W Gdańsku i Poznaniu odbyły się natomiast spotkania konsultacyjne. Kolejne konferencje i spotkania będą miały miejsce m.in. w Szczecinie, Sejnach, Giżycku, Ustrzykach Dolnych, Gliwicach, Przemyślu, Suwałkach, Bezledach, Olsztynie oraz Bydgoszczy. Opinie, wnioski i uwagi od wszystkich instytucji i osób prywatnych będą zbierane do 22 czerwca 2015 r.

Renata Struzik, źródło: KZGW