Pomogą producentom świń

W resorcie  rolnictwa przygotowywany jest projekt rozporządzenia dotyczący  realizacji przez Agencje Rynku Rolnego  zadań związanych  z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Jak ustaliliśmy stanowi on  jeden z elementów pakietu wsparcia rolnictwa, który został uruchomiony przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Na mocy rozporządzenia 2016/1613 z 8 września 2016 r. Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim pomoc finansową w wysokości 350 mln euro, w tym dla Polski 22 670 129 euro, tj. 98 689 872,6 zł. 

Jeśli chodzi o trzodę chlewną  to  pomoc będzie  udzielana producentowi świń na zakup loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w formie refundacji części kosztów zakupu ww. zwierząt. Producenci świń ze strefy gdzie występuje wirus afrykańskiego pomoru świń mogą liczyć na wsparcie finansowe na zakup jałówek  hodowlanych ras mięsnych lub buhajów czystorasowych ras mięsnych  umożliwiając im podjęcie  alternatywnej produkcji oraz na pokrycie różnicy między średnią ceną  zakupu netto  świń wg klasyfikacji poubojowej a ceną sprzedaży uzyskaną przez producenta –  w regionie oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane.

W przypadku zakupu materiału hodowlanego, tj. loszek i knurków proponowana wysokość wsparcia łącznie wynosi 58 409 000 zł,  z czego: na   zakupu hodowlanej loszki-warchlaka, czyli loszki w wieku 70-110 dni kwota pomocy wynosi 150 zł, na zakup loszki hodowlanej w wieku powyżej 150 dni, tj. do  loszki, która została oceniona przyżyciowo w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej  – 350 zł, na zakup  knura hodowlanego – 500 zł.

Producent świń będzie mógł się ubiegać o wsparcie do loszek hodowlanych w liczbie nie większej niż 50% liczby świń posiadanych przez tego producenta w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, ale nie większej niż 100 loszek. Do otrzymania pomocy będzie się kwalifikował producent utrzymujący w gospodarstwie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2000 sztuk. Ponadto producent świń w pierwszym półroczu br. nie może sprzedać więcej świń  niż w okresie od 01.01.-30.06.2016, co ma zapewnić niezwiększanie produkcji przez producentów świń korzystających z pomocy.  Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy  jest zobowiązanie producenta do utrzymywania w okresie min. dwóch lat  od dnia otrzymania decyzji o wypłacie pomocy loszek hodowlanych  lub knurków hodowlanych w liczbie nie mniejszej niż ta, do której otrzyma pomoc.

Pomoc będzie udzielana tym producentom, którzy od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy do dnia 30 czerwca 2017 r. dokonają zakupu loszek lub knurków hodowlanych, dla których wystawiono świadectwa potwierdzające pochodzenie tych zwierząt, o którym mówi art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Wnioski o uzyskanie pomocy będzie można  składać w ARR w terminie 21 dni od wejścia w życie rozporządzenia, natomiast wnioski o płatność do 15 lipca br..  Wypłaty dla wszystkich mechanizmów wyznaczono na 15 września 2017 r., co wynika z konieczności dokonania przez ARR niezbędnych czynności administracyjnych i dotrzymania terminu zakończenia pomocy do 30.09.2017 r.   Wzory wniosku o udzielenie pomocy oraz wniosku o płatność   i stosownych oświadczeń będą  dostępne na stronie ARR.

Źródło: Polsus