Pomogą producentom świń

Świnie w zagrodzie

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń.

Pomoc będzie przyznawana z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

24 sierpnia 2017 r. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem do programu kwalifikować się będą producenci, którzy otrzymają nakaz zaprzestania produkcji świń i którzy w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń posiadali gospodarstwo na obszarze wymienionym w decyzji Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją 2017/1481/UE, w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię, świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez odpowiednie władze, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń, złożyli wnioski w czasie wyznaczonym przez Polskę, nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Zaproponowane stawki pomocy to 33 EUR (około 141 PLN) za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR (około 222 PLN) za sztukę w przypadku innych świń.Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 000 prosiąt oraz 171 654 inne świnie. Łączny budżet to 9,3 mln EUR.

– Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% pomocy unijnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską publikacja rozporządzenia jest przewidywana do połowy września 2017 r. Aktualnie trwają prace nad przepisami krajowymi mającymi na celu wdrożenie rozporządzenia Komisji – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MR i RW