Pomoc w przypadku powodzi i innych klęsk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło szereg różnego rodzaju form pomocy dla rolników dotkniętych przez tegoroczne powodzie, obsunięcia ziemi i huragany. Pomoc ta została podzielona na trzy filary: instrumenty wsparcia dotyczące warunków życia rodziny, pomoc związana z prowadzoną działalnością rolniczą oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach instrumentów wsparcia dotyczących warunków życia rodziny, przewidziana jest pomoc społeczna dla rodzin rolniczych w formie jednorazowego zasiłku celowego. Jego wysokość uzależniona jest od powierzchni użytków rolnych w danym gospodarstwie. I tak, gdy rodzina rolnicza prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha, może otrzymać zasiłek celowy w wysokości 2 tys. zł. Natomiast gdy wielkość ta przekracza 5 ha, wtedy zasiłek ten wynosi 4 tys. zł. Wysokość tych zasiłków będzie zmniejszona o połowę w przypadku gdy nie została zawarta umowa ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co najmniej połowy liczby zwierząt gospodarskich od przynajmniej jednego z wymienionych ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawin.
Inną formą pomocy są bezzwrotne zasiłki celowe dla gospodarstw domowych, w tym dla rodzin rolników, poszkodowanych w wyniku powodzi. Są one udzielane w wysokości:
•do 6 tys. zł – każda rodzina lub osoba samotna,
•do 20 tys. zł – na remont budynków mieszkalnych – po uzyskaniu zaświadczenia od wójta,
•do 100 tys. zł – na remont budynków mieszkalnych – po wycenie rzeczoznawcy.
Pomoc wypłacana jest przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.
Rodzina rolnicza może też otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne dla dzieci i uczniów w wysokości tysiąca zł.
Rolnicy prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 2 ha oraz ich domowników, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi mogą zostać zatrudnieni przy robotach publicznych.
Wprowadzona została zmiana zasad liczenia dochodu z gospodarstwa rolnego dotkniętego klęską powodzi, jeżeli zniszczeniu uległo co najmniej 30% powierzchni tego gospodarstwa. Instrument obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.
Instrumenty wsparcia dla prowadzonej działalności rolniczej obejmują m.in. ulgi w podatku rolnym za 2010 r., udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wprowadzenie regulowania zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika.
Uruchomione też będą kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji. odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia. dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ministerstwo zapowiada też przyspieszenie wypłaty płatności bezpośrednich i z tytułu ONW za rok 2010, możliwość sfinansowania lub dofinansowania przez ARiMR kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt na wniosek producentów rolnych.
Poszkodowani producenci rolni mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych działań Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.
Przygotowywane są też nowe instrumenty wparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z których będą mogli skorzystać rolnicy poszkodowani w maju i czerwcu przez niekorznystne zjawiska atmosferyczne.
Szczegóły na http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/informacja-ministerstwa-rolnictwa-o-pomocy-dla-rolnikow-poszkodowanych-przez-powodzie-i-inne-klesk.html