fbpx

Pomoc suszowa za 2019 rok – resort rolnictwa wyjaśnia

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krzysztofa Jurgiela – posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie zaległości w wypłacaniu pomocy suszowej 2019.

– Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2019 poz. 1505) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) za oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich odpowiada wojewoda właściwy dla miejsca wystąpienia tych szkód, a oszacowania szkód i sporządzenia protokołu dokonuje komisja powołana przez tego wojewodę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) komisja powinna składać się co najmniej z 3 osób, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz
1 przedstawiciela izby rolniczej.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477) jednoznacznie stanowią, że susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb.

Uwzględniając powyższe komisje powołane przez wojewodów na podstawie przepisów o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą szacować straty spowodowane przez suszę wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie, na danej kategorii glebowej i w danej uprawie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza. Jedynie w przypadku gdy dla danej rośliny np. łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli ten monitoring potwierdza wystąpienie suszy
w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Natomiast wojewoda potwierdza wystąpienie szkód sporządzając adnotację na protokole, w przypadku gdy protokół będzie stanowił podstawę do ubiegania się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) od 2017 r. protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Corocznie Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę były uzupełniane o zgłaszane m.in. przez członków komisji szacujących szkody w poprzednim roku propozycje lub doprecyzowania.
Wszelkie zmiany protokołu jak i przedmiotowych Wytycznych są corocznie uzgadniane z wojewodami.

Ponadto w ostatnich dniach został przedłożony do rozparzenia przez Radzę Ministrów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się utworzenie publicznej aplikacji umożliwiającej producentom rolnym zgłaszanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy z określeniem szacowanego przez producentów rolnych poziomu strat w uprawach rolnych. Aplikacja wyliczy na podstawie danych z monitoringu suszy i danych z rachunkowości rolnej (FADN) wysokość strat w gospodarstwie powstałych spowodowanych przez suszę. Protokół z szacowania strat spowodowanych przez suszę, zatwierdzony przez wojewodę w przypadku strat powyżej 30 % średniej produkcji rolnej z trzech lat, stanowił będzie podstawę do ubiegania się preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz inne formy pomocy publicznej w przypadku ich uruchomienia.

Powyższe działania ograniczą działania powoływanych przez wojewodę komisji szacujących straty w uprawach rolnych wyłącznie do szanowania strat spowodowanych przez inne niż susza niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz do kontroli 5 % losowo wybranych przez aplikację protokołów strat spowodowanych przez suszę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy w formie dotacji producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. Przedmiotowa pomoc może być udzielana jako pomoc:

a) zgodna z przepisami Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) w przypadku gdy szkody w przypadku gdy szkody spowodowane suszą lub powodzią w 2018 r., oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

b) pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Stawki ww. pomocy stosownie do § 13v ust.9 i ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela przedmiotowej pomocy do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w planie finansowym.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 maja 2020 r. wypłaciła pomoc w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 263 206 beneficjentom na kwotę 1,24 mld zł, w tym do 13 maja 2020 r. wypłaciła dla
35.628 beneficjentów zaliczki na kwotę 89.070 tys. zł.

Obecnie nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi – informuje Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.