Pomoc rządu niewystarczająca

NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” negatywnie ocenia zaproponowany przez rząd zakres pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W ocenie rolniczych działaczy związkowych mechanizmy te są niewystarczające oraz nieskuteczne i nie rekompensują rolnikom poniesionych strat.

Rolnicza ,,Solidarność’’ domaga się od rządu podjęcia kompleksowych działań, w celu przyjęcia postulowanych już wielokrotnie przez NSZZ ,,Solidarność’’ RI rozwiązań systemowych na rzecz stabilizacji bieżącej sytuacji.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ oczekuje rzeczywistej rekompensaty poszkodowanym rolnikom utraconych dochodów z tytułu klęski suszy, szybkich zmian ustawowych w ustawach o ubezpieczeniu społecznym , ubezpieczeniu społecznym rolników i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi z Zasobu Skarbu Państwa, w których wprowadzone zostaną mechanizmy pomocowe dla rolników dotkniętych klęska suszy – umorzenie rolnikom podatku rolnego i wprowadzenie dla gmin rekompensat z tego tytułu, zwolnienie ze składek KRUS czy umorzenie czynszów dzierżawnych rolnikom dotkniętych klęską suszy. Ponadto natychmiastowego przywrócenia ,,pakietowego (od wielu ryzyk w pakiecie) systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który gwarantował rolnikom większe bezpieczeństwo i lepszą gwarancje uzyskania odszkodowań za straty, a z którego zrezygnował obecny rząd w 2009 roku.

Związkowcy oczekują też zwiększenia w budżecie państwa środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, na których ich zdaniem obecny rząd oszczędza rocznie od pół do miliarda złotych oraz realizacji obiecanego od wielu lat programu małej retencji dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego i ograniczania skutków długotrwałych susz, zniesienia rolnikom objętym klęska kar za nadprodukcje mleka czy uruchomienia skupu bydła na rezerwy państwowe.