Pomoc dla producentów chmielu

Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca br. rozporządzenie o udzielaniu jednorazowej pomocy rolnikom, którzy złożyli wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r., inną niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją, o charakterze de minimis.

Pomoc będzie udzielana w wysokości 14 000 zł na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008 r. lub za 2009 r. (przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Z uwagi na to, iż jest to pomoc de minimis, która przysługuje jednemu rolnikowi w wysokości maksymalnej 7 500 euro w okresie kolejnych trzech latach obrotowych, do wniosku o pomoc każdy rolnik musi dołączyć oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w ostatnich trzech latach obrotowych.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności