Polska wPROWadza unijne wsparcie na lata 2014-2020

W piątek, 12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła PROW na lata 2014-2020 dla Polski. Sprawdź szczegóły: ile, na co, po co i dla kogo przeznaczone będzie wsparcie. Są tu również przewidziane nowe programy wsparcia. Z których będziesz mógł skorzystać?

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Jest to mniejsza kwota (o prawie 4 mld euro), niż mieliśmy do wykorzystania przez ostatnich kilka lat w ramach PROW 2007-2013.

Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Będzie on realizowany w ramach sześciu priorytetów:
– ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
– poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych,
– poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie,
– odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,
– wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym,
– zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 Polska wykorzysta dokładnie 13 513 295 000 euro, w tym: ponad 8,5 mld euro z budżetu unijnego i niecałe 5 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2007-2013, Unia dawała nam 13,2 mld euro.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, w tym, m.in. Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne.
Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

PROW na kolejne lata przewiduje również wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Kontynuowane będzie również wsparcie na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach, które poniosły szkody w wyniku klęsk żywiołowych oraz huraganu. Tym razem nowością będzie również pomoc na zapobieganie i ochrona przed tego typu stratami.
Nowym działaniem w ramach PROW 2014-2020 będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo – klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Renata Struzik, źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności