Polska izba Mleka informuje

Zamieszczamy poniżej pytania i odpowiedzi, dotyczące dwóch rozporządzeń, będących częścią pakietu lipcowego: o pomocy dla zmniejszenia produkcji mleka oraz nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i hodowców w innych sektorach zwierząt gospodarskich.


 I. Pytania dotyczące programu pomocy na zmniejszenia produkcji mleka
1. Czy rolnik realizujący sprzedaż bezpośrednią, jak również sprzedaż hurtową (do mleczarni) kwalifikuje się do tego schematu?
Taki rolnik mleczarnia kwalifikuje się do schematu w tej części swojej działalności związanej z dostawami do zakładu mleczarskiego (pierwszego nabywcy) na takich samych warunkach, jak producenci mleka, którzy dostarczają mleko wyłącznie do pierwszego nabywcy (dowód dostawy za lipiec 2016 roku, dowód dostawy w okresie referencyjnym) (patrz artykuł 1 Rozporządzenia).

2. Czy współczynnik 1,03 będzie stosowany do wyrażania w kg mleka krowiego podlegającego redukcji, jeżeli dostawy wyrażane będą w litrach, w państwach członkowskich, gdzie zwykle stosowany jest inny współczynnik, zgodnie z innymi systemami?Współczynnik 1.03 musi być użyty do konwersji na kg wniosków złożonych w litrach, jako że jest on przepisywany jako jednolity współczynnik w całej Unii, w rozumieniu rozporządzenia zapewniającego pomoc dla zmniejszenia produkcji mleka. Jest to niezależne od ewentualnych innych współczynników wykorzystywanych zgodnie z innymi systemami (patrz artykuł 2 (1)).

3. Czy pomoc będzie wypłacana uprawnionym wnioskodawcom, którzy nie zostali wybrani do kontroli fizycznej?
Pomoc jest wypłacana po zakończeniu okresu redukcji i po tym jak państwa członkowskie sprawdzą, że zmniejszenie rzeczywiście miało miejsce. Dla uprawnionych wnioskodawców, u których kontrole są zakończone, pomoc może być wypłacana bez czekania na zakończenie wszystkich podejmowanych kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do wnioskodawców wybranych do kontroli na miejscu (patrz artykuł 5). Jednakże pomoc należy odzyskać i zastosować sankcje w przypadkach, gdy pomoc udzielono nieprawnie.

4. Aby być uprawnionym, czy wniosek należy składać na formularzu  udostępnionym przez państwa członkowskie? Czy dopuszczony będzie wniosek, jeśli nie jest  złożony w określonej formie, ale zawiera wszystkie niezbędne informacje?
Wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać złożone przez uprawnionych wnioskodawców, stosując metodę ustanowioną przez zainteresowane państwo członkowskie. Rozporządzenie nie określa żadnej szczególnej formy dla wniosku. Jeżeli państwo członkowskie przewiduje zastosowanie szczególnej formy, to ta szczególna forma musi być stosowana, aby wniosek był uważany za dopuszczalny. Jeżeli państwo członkowskie przyjmuje wszelkiego rodzaju formy wniosków pod  warunkiem, że wszystkie wymagane informacje zostały dostarczone, taki wniosek byłby dopuszczalny (pod warunkiem, że wszystkie pozostałe warunki określone w rozporządzeniu są spełnione).

5. Jeżeli został złożony wniosek o przyznanie pomocy w wysokości 50% obniżenia produkcji, przez producenta mleka, który w rzeczywistości chce zlikwidować produkcję, to jaki  dokument należy złożyć o płatność, skoro nie może on wykazać ilości mleka dostarczanego do pierwszego nabywcy, w okresie redukcji, bo nic nie produkuje (byłoby to zero)? Czy takie producent kwalifikuje się do programu?
Kwalifikowany wnioskodawca będzie musiał udowodnić w sposób zadowalający władzom, że zaprzestał produkcji mleka za pomocą dowolnego dokumentu akceptowanego przez władze. To może być oświadczenie podpisane przez nabywcę, któremu rolnik wcześniej dostarczał mleko. W zależności od krajowych /regionalnych /lokalnych praktyk, może być konieczne, aby mieć dokument podpisany przez więcej niż jednego pierwszego nabywcę działającego w rozsądnym zakresie geograficznym w okolicach gospodarstwa, itp.

6. W przypadku, gdy syn przejmuje farmę ojca w sierpniu lub we wrześniu, to czy syn, czy ojciec jest uprawniony?
Aby móc się kwalifikować, wnioskodawca musi dostarczać mleko do pierwszego nabywcy w okresie referencyjnym (ostatni kwartał 2015 roku w odniesieniu do pierwszej rundy aplikacyjnej) oraz w lipcu 2016 r. W związku z tym producent, który przejął gospodarstwo po lipcu 2016 roku nie kwalifikuje się z jedynym wyjątkiem autentycznych przypadków dziedziczenia, w którym spadkobierca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki zmarłego. Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie zapewniają, że aplikacje nie są
konsekwencją konstrukcji prawnej specjalnie zaprojektowanej, aby skorzystać z Rozporządzenia (patrz artykuł 60 rozporządzenia 1306/2013).

7. Jakiej częstotliwości kontroli możemy spodziewać się w odniesieniu do kontroli administracyjnych i na miejscu?
Kontrole administracyjne zostaną przeprowadzone wobec wszystkich zgłoszeń. W sprawie kontroli na miejscu powinna być wykonana analiza ryzyka w państwie członkowskim (MS). Ogólnie rzecz biorąc,  kontrole na miejscu wysokości 5% wniosków o płatność mogą być uznane za właściwe, ale dokładny procent należy do kompetencji państw członkowskich.

Każdy członek UE powinien określić intensywność kontroli na miejscu ex-ante, czyli na początku programu. Kontrole będą przeprowadzane najlepiej pod koniec okresu redukcyjnego, czyli w grudniu dla pierwszego okresu redukcji, w styczniu do drugiego, w lutym dla trzeciego i w marcu dla czwartego.

Pod uwagę należy wziąć artykuł 59(5) rozporządzenia 1306/2013, który w szczególności określa warunki zwiększające intensywność kontroli w przypadku częstych błędów.

8. Jaki rodzaj kontroli administracyjnych i na miejscu może być przeprowadzany?
Przykładem kontroli na miejscu byłoby sprawdzenie, czy obecne stado, pasze i sprzęt w gospodarstwie jest zgodny z ilością mleka podaną jako dostarczone. Kontrole administracyjne będą porównywać informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez rolnika z danymi pochodzących z innych źródeł, w tym od podmiotów skupowych.
II. Pytania związane z nadzwyczajnym programem wsparcia
9. Jaki rodzaj działania krajowego związanego z redukcją produkcji będzie uważany za taki, który wykracza poza zakres objęty programem pomocy UE na rzecz zmniejszenia produkcji mleka?
W rozporządzeniu nie ma wyraźnej listy. Poniższe działania byłyby możliwe:
• system redukcji produkcji obejmujący sprzedaż bezpośrednią, jako że system redukcji UE stosuje jedynie się do dostaw;
• system redukcji produkcji obejmujący mleko od gatunków innych niż krowy;
• system redukcji produkcji obejmujący okres po wygaśnięciu tego programu UE;
• system redukcji produkcji obejmujący zmniejszenie ilości dostaw mleka krowiego nie objętego systemem UE z powodu ustanowienia współczynnika przydziału;
• system redukcji produkcji gwarantujący przyznanie dodatkowej liczby centów za każdy kilogram niewyprodukowanego mleka i korzystający z programu UE, jeśli jest to należycie uzasadnione w oparciu o rzeczywistość istniejącą w danym Państwie (na przykład koszty produkcji).

10. Czy powiadomienie (notyfikacja) przez państwa członkowskie musi być w podziale na sektory?
Powiadomienia wymagane do dnia 15 października 2017 musi obejmować całkowitą płatność za działanie, liczbę i rodzaj beneficjentów oraz ocenę skuteczności tego środka. Podział na sektory nie jest wymagany.

Wręcz przeciwnie, powiadomienie przez państwa członkowskie wymagane do dnia 30 listopada 2016 musi m.in., zawierać uzasadnienie dla korzystania z pomocy w innych sektorach hodowlanych niż w sektorze mleczarskim, jeżeli inne sektory zostały wybrane.
Przedstawione wyżej odpowiedzi są oparte na podstawie faktów, jakie wymieniono powyżej i w zrozumieniu, że w przypadku sporu z udziałem prawa unijnego, to na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia ostateczną ich interpretację zgodnie z obowiązującym prawem unijnym.

Źródło: PIM